Mycí prostředek JAR, 900ml

79 Kč
Skladem
Kód produktu
cn_5141-159-000-00
> Tekutý čistící prostředek na nádobí, různé druhy. Bezpečnostní pokyny: způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy, Citronellol, Limonene. Signální slovo (CLP) : Pozor Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachováníP337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.      
© 2022 krupson.cz | Nastavení cookies | Developed by Railsformers