Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

81 Kč
Skladem
Kód produktu
cn_5141-120-000-00
Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu. Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo.Může být korozivní pro kovy .Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí.Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky.Produkt je nehořlavý. NEBEZPEČÍ Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčené. P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody. P280 Použvejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
© 2022 krupson.cz | Nastavení cookies | Developed by Railsformers